ENGLISH  |  中文   企业邮局

全部
  • 全部
  • 产品管理
  • 新闻资讯
  • 介绍内容
  • 企业网点
  • 常见问题
  • 企业视频
  • 企业图册
1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

 

股份名称  

发行总股本(万股)

比例(%)

尚未流通股份合计:  

0

0

1.发起人股份  

0

0

2.募集法人股  

0

0

3.内部职工股  

0

0

4.机构配售  

0

0

5.其他尚未流通股  

0

0

已流通股份合计:  

105081.8859

100

1.境内上市的人民币普通股  

105081.8859

100

2.境内上市外资股  

0

0

3.境外上市外资股  

0

0

4.其他已流通股  

0

0

股份总数

105081.8859

 

100

 

 

 

 

 

 

图片名称
人力资源
XML 地图 | Sitemap 地图

云顶集团4008网址